نتایج آزمون هنرجویان

نتایج آزمون اعلام شده خوشنویسی با خودکار

خط فارسی(نستعلیق و شکسته نستعلیق) و لاتین(خط پیوسته به سبک کاپرپلیت)

هنرجویان دوره های آنلاین و آفلاین خودکار 

شهریورماه 1400

   

امرداد ماه 1400

نتایج آزمون مرحله 1 شماره D

تیر ماه 1400

نتایج آزمون مرحله اول گروه Cنتایج آزمون مرحله دوم مقطع دبستاننتایج آزمون مرحله دوم بزرگسال صفحه 2نتایج آزمون مرحله دوم بزرگسال صفحه 1

بایگانی نتایج آزمون هنرجویان شرکت کننده در دوره های آنلاین و حضوری :

سال 1400

- نتایج آزمون هنرجویان تابستان 1400

نتایج آزمون هنرجویان بهار1400

سال 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان تابستان 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان پاییز 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان زمستان 1399