نتایج آزمون هنرجویان

نتایج آزمون اعلام شده خوشنویسی با خودکار

خط فارسی(نستعلیق و شکسته نستعلیق) و لاتین(خط پیوسته به سبک کاپرپلیت)

هنرجویان دوره های آنلاین و آفلاین خودکار


سال 1403

خرداد

اردیبهشت


سال 1402

بهمن

          آذر

 

آبان


                        
    

مهر

         

شهریورمرداد 

خرداداردیبهشت

 

 

  

بایگانی نتایج آزمون هنرجویان شرکت کننده در دوره های آنلاین و حضوری :

سال 1401

نتایج آزمون هنرجویان بهار

نتایج آزمون هنرجویان تابستان

نتایج آزمون هنرجویان پییز

نتایج آزمون هنرجویان زمستان

سال 1400

نتایج آزمون هنرجویان زمستان

-نتایج آزمون هنرجویان پاییز

- نتایج آزمون هنرجویان تابستان

نتایج آزمون هنرجویان بهار1400

سال 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان تابستان 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان پاییز 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان زمستان 1399